Skip to main content

Czym jest CSR?

CSR jest skrótem hasła Corporate Social Responsibility. W tłumaczeniu na język polski oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Jest to strategia zarządzania, według której firma skupia się nie tylko na generowaniu zysków i korzyściach, ale również uwzględnia sprawy związane ze społecznością oraz środowiskiem. Założeniem CSR jest zarządzanie przedsiębiorstwem i majątkiem w taki sposób, aby szanować prawa obywateli i zasady współżycia społecznego. Bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza dla firmy inwestowanie w zasoby ludzkie, relację z jej otoczeniem, ochronę środowiska oraz informowanie o tych działaniach publicznie.

Poprawia to zdecydowanie konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz kształtuje warunki dla zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego. Dla wielu firmy jest to sposób ocieplenia wizerunku. Żeby działania te były skuteczne, wymaga to od firmy konsekwencji i systematyczności. Warto również wspomnieć, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest jednorazową akcją, lecz elementem całej strategii przedsiębiorstwa. Realizowana jest na wielu szczeblach zarządzania.

Mimo, że nie jest skierowana na korzyści, odpowiednio przygotowana i pokierowana może przynieść również duże zyski. Wskazówki na temat tej strategii zawarte zostały w normie ISO 26000, opublikowanej 28 października 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Zawiera ona wiele informacji dla każdego typu firm i organizacji, bez względu na ich wielkość i lokalizację.

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu
Narzędzia CSR

Przedsiębiorstwa, które chcą wprowadzić strategię CSR stosują wiele narzędzi wspomagających ich w tym procesie. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć: działania ekologiczne, kampanie społeczne, programy dla pracowników, działania na rzecz lokalnej społeczności, wolontariat pracowniczy, raporty społeczne, systemy zarządzania, znakowanie produktów oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

Działania ekologiczne są skierowane bezpośrednio na ochronę środowiska oraz inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. Do tych działań należą inicjatywy: zrównoważone zarządzanie surowcami, wdrażanie polityki środowiskowej, segregowanie odpadów, edukacja ekologiczna pracowników oraz klientów, wdrażanie ekologicznych produktów, usług i procesów technologicznych.

Kampanie społeczne – jest to podejmowanie przez przedsiębiorstwo działań, które za pomocą mediów wpływają na postawy i zachowania społeczeństwa.  Celem takich kampanii jest niesienie pomocy potrzebującym lub zwiększenie świadomości społecznej na określony temat. Przykładem może być przekazywanie części zysków ze sprzedaży określonego produktu na wybrany przez przedsiębiorstwo cel społeczny lub działania proekologiczne, czy też edukacja konsumencka. Warto jednak pamiętać, że temat akcji powinien być ściśle związany z działalnością przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o programy dla pracowników, są one w pewnym sensie inwestycjami w ich rozwój. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników, takie jak szkolenia, kursy, a także programy integracyjne i programy na rzecz wyrównywania szans, tj. elastyczne formy zatrudnienia, wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych oraz po 45 roku życia.

Działania na rzecz lokalnej społeczności są natomiast przedsięwzięciami na rzecz otoczenia przedsiębiorstwa. Obejmują one wiele działań, mających na celu wsparcie lokalnych instytucji i osób. Należą do nich m. in. współpraca z lokalnymi organizacjami, działania ekologiczne, realizacja programów dla dzieci i młodzieży, działania inwestycyjne (np. budowa ścieżek rowerowych, dróg, parków).

Kolejnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorców jest wolontariat pracowniczy. Polega on na zaangażowaniu pracowników w dobrowolne działania na rzecz inicjatyw prospołecznych. Przykładem może być wykonywanie wcześniej przygotowanych zadań przez pracodawców, przeznaczanie pewnej liczby godzin pracy na te zadania.

 

Wskaźnik NPS

 

Raporty społeczne są publikacjami, które prezentują sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizację strategii firmy z uwzględnieniem działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Głównym celem tworzenia raportów jest sprawdzenie wyników prowadzonych przedsięwzięć. Raporty te powinny zawierać kilka podstawowych elementów: okres sprawozdawczy, przegląd wyników oraz oświadczenia dotyczące celów, polityki i strategii działań. Poza tym, raport powinien być tak sporządzony, aby było możliwe porównanie go z poprzednimi i kolejnymi latami. Powinien również uwzględniać interesy oraz potrzeby szerokiej grupy interesariuszy.

Następnymi narzędziami wprowadzającymi program CRS do firmy są przejrzyste i skuteczne systemy zarządzania (np. system zarządzania jakością ISO 9000, system zarządzania środowiskowego ISO 14000, zarządzanie odpowiedzialnością społeczną SA 8000), zarządzanie łańcuchem dostaw oraz znakowanie produktów. Wszystkie te narzędzia związane są bezpośrednio z produkcją i usługami w firmie. Ważne jest zatem stosowanie zasad CSR na każdym etapie dostaw oraz wdrażanie odpowiednich standardów także dla klientów.

Bardzo istotną rolę odgrywa również znakowanie produktów, które służy informowaniu klientów o aspektach społecznych i ekologicznych danego towaru, np. o wpływie na środowisko i zdrowie. Poza tym, znakowanie produktów wyróżnia je pośród innych dostępnych na rynku produktów. Dzięki umieszczaniu odpowiednich znaków na towarach i umieszczaniu rzetelnych informacji o ich składzie i zawartości poszczególnych składników, konsumenci mogą dokonywać świadomych wyborów.

 

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

Potrzebujesz wsparcia w działaniach marketingowych – zapraszamy do Ćwierkają.pl

Korzyści z wdrożenia CRS

Wdrożenie społecznej odpowiedzialności w firmie niesie za sobą wiele korzyści. Często niewiele mają wspólnego z kwestiami finansowymi, jednak w ostateczności mogą stanowić dla przedsiębiorstwa źródło dodatkowego dochodu. Założeniem CRS jest regularne, systematyczne działanie, co wpływa bardzo pozytywnie na wizerunek firmy w społeczeństwie, co powoduje większe zaufanie do niej klientów oraz przywiązanie do konkretnej marki.

Do korzyści ekonomicznych wdrożenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu można zaliczyć:

 • możliwość lepszego wykorzystywania majątku trwałego oraz kapitału ludzkiego;
 • posiadanie wyższej płynności finansowych;
 • wyższa rentowność sprzedaży;
 • zwiększenie inwestycji w przeliczeniu na jednego pracownika w porównaniu do firm nie wdrażających CRS.

Do korzyści otoczenia społecznego można zaliczyć:

 • wzrost poziomu kultury oraz bezpieczeństwa pracy;
 • możliwość realizowania celów społecznych, które nie byłyby osiągalne bez wsparcia ze strony biznesu;
 • znaczne ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko.

Do korzyści środowiskowych należą:

 • działanie przedsiębiorstw zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • popularyzowanie idei proekologicznych;
 • racjonalne gospodarowanie odpadami;
 • rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
 • inicjowanie wspólnych działań proekologicznych z partnerami biznesowymi oraz angażowanie ich do współpracy w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej.

 

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Z wdrożenia CSR korzyści czerpią również pracownicy. Do głównych z nich należą:

 • stały rozwój zawodowy, możliwość awansów i ciągłego dokształcania się;
 • wysoka jakość udogodnień socjalnych;
 • terminowe wypłaty wynagrodzenia;
 • dodatkowa opieka medyczna;
 • wysoka kultura oraz bezpieczeństwo pracy;
 • równość szans w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzeń wobec wszystkich pracowników (np. równość kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia).

Podsumowując korzyści z wdrożenia CSR, warto wspomnieć, że współcześni klienci zwracają coraz częściej uwagę nie tylko na cenę i jakość produktu, ale również na jej wizerunek na rynku. Rośnie także ilość konsumentów, która kieruje się w swoich wyborach prospołecznością i ekologicznością produktów i usług.

Budowanie wizerunku poprzez prowadzenie akcji społecznych przynosi zatem dużo większe efekty wizerunkowe, niż w przypadku innych działań, co z kolei prowadzi do zwiększenia zaufania klientów. Pracownicy również zadowoleni są, że ich miejsce pracy dba o ważne problemy społeczne, które dotyczą także ich.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na naszym blogu https://cwierkaja.pl/wiedza

Oceń post

Leave a Reply

Close Menu